Khatimah Dan Maraa’ji Pembahasan I’tikaaf

KHATIMAH

Oleh
Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas

Dianjurkan bagi orang-orang yang beri’tikaaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan dan yang tidak i’tikaaf, berusahalah memanfaatkan waktu untuk ibadah kepada Allah, perbanyaklah baca al-Qur-an, berdzikir kepada Allah, dan melakukan shalat-shalat sunnat yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar yang keutamaannya lebih baik dari seribu bulan dan mudah-mudahan pula dosa kita diampunkan Allah Subahanhu wa Ta’ala

Allah Jalla Jalaluhu berfirman:

“Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Qur’an) pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun Malaikat-Malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar”.[Al-Qadar: 1-5]

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Artinya : Barangsiapa berdiri (melaksanakan ibadah) pada malam Lailatul Qadar, karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu”

[HSR. Al-Bukhari no. 2014, Muslim 760 (175), Abu Dawud no. 1372, an-Nasaa’i IV/157]

Dianjurkan pula banyak do’a dan dzikir ini pada malam ganjil di akhir Ramadhan yang diharapkan adanya Lailatul Qadar

“Artinya : Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka memaafkan, maka maafkanlah aku”

[HSR. Ahmad VI/171, Ibnu Majah no. 3850, at-Tirmidzi no. 3513 dari Aisyah Radhiyallahu ‘amha. Lihat Shahih at-Tirmidzi no. 2789 dan Shahih Ibni Majah no. 3105]

Wallahu a’lam bish shawaab.

Penutup dari pembahasan ini adalah do’a

“Artinya : Mahasuci Engkau, ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah (yang berhak untuk diibadahi dengan benar) kecuali Engkau, aku meminta ampun dan bertaubat kepada-Mu”

[HR. An-Nasa’i di dalam Amalul Yaum wal Lailah no. 403, Ahmad VI/77. Lihat Fat-hul Baari XIII/546, Silsilah al-Ahaadits ash-Shahihah no. 3164]

MARAAJI’
[1]. Shahih al-Bukhari.
[2]. Shahih Muslim tarqim Muhammad Fuad Abdul Baqi.
[3]. Fat-hul Baary Syarah Shahih Bukhari oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalaany, cet. Daarul Fikr.
[4]. Syarah Shahih Muslim oleh Imam an-Nawawy, cet. Daarul Fikr.
[5]. Sunan Abu Dawud.
[6]. Jaami’ at-Tirmidzi.
[7]. Sunan Ibni Majah.
[8]. Sunan an-Nasaa’i.
[9]. Musnad Imam Ahmad, cet. Daarul Fikr.
[10]. Al-Muwaththa’ Imam Malik, tarqim Mu-hammad Fuad ‘Abdul Baqi, cet. Darul Hadits thn. 1371, Cairo.
[11]. As-Sunan al-Kubra Imam al-Baihaqy, cet. Daarul Ma’rifah.
[12]. Sunan ad-Darimi, cet. Daarul Fikr.
[13]. Shahih Ibnu Majah bil Ikhtisharis Sanad, oleh Imam Muhammad Nashiruddin al-Albani, al-maktabah at-Tarbiyah al-‘Araby lid Duwal al-Khalij, thn. 1408.
[14]. Shahih at-Tirmidzi.
[15]. Al-Muntaqa, oleh Ibnul Jarud, cet. Daarul Kutub al-Ilmiyyah.
[16]. Silsilah al-Ahaadits ash-Shahiihah, oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani.
[17]. Shahih Jaami’ush Shaghiir, oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani.
[18]. Al-Muhalla, Ibnu Hazm, cet. Daarul Fikr.
[19]. Zaadul Ma’ad Fii Hadyi Khairil ‘Ibaad, oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Tahqiq dan takhrij Syu’aib al-Arnauth dan Abdul Qadir al-Arnauth.
[20]. Al-Mughni, oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi, tahqiq Dr. Abdullah bin Abdil Muhsin at-Turky.
[21].Nailul Authar, oleh Imam asy-Syaukani, cet. Mathba’ah Musthafa al-Baabi al-Halabi, Mesir.
[22]. Subulus Salam, Imam ash-Shan’any.
[23]. Irwaa’ul Ghalil fit Takhrij Ahaadits Manaris Sabil, oleh Syaikh Muhammad Nashirud-din al-Albani.
[24]. Fiqhus Sunnah, Sayyid Sabiq, cet. III Daar al-Fikr, th. 1403 H.
[25]. Bidaayatul Mujtahid, Ibnu Rusyd, cet. Daarul Fikr.
[26]. Al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab, oleh Imam Nawawi, cet. Daarul Fikr.
[27]. Fiqhul Islam Syarah Bulughil Maram, oleh Abdul Qadir Syaibatul Hamdi.
[28]. Qiyaamu Ramadhaan, oleh Syaikh Mu-hammad Nashiruddin al-Albani.
[29]. Al-Inshaf fii Ahkamil I’tikaaf, oleh Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid.
[30]. Amalul Yaumi wal Lailah, oleh Imam an-Nasa’i.
[31]. Al-Jami’ li Ahkaamil Qur’an, oleh Imam al-Qurthubi.
[32]. Ahkaamul Qur’an, oleh al-Jashshash.
[33]. Rawaa’iul Bayan fii Tafsiri Ayatil Ahkam.
[34]. Lisaanul Arab, oleh Ibnu Manzhur, cet. Daar Ihyaa-it Turats al-Araby.
[35]. An-Nihayah fii Ghariibil Hadits, oleh Ibnul Atsiir.
[36]. Mufradaat Alfaazhil Qur-aan, ar-Raaghib al-Ashfahaani.
[37].Shahih Sunan Abi Dawud, jilid II, oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albany

[Disalin dari buku Itikaaf oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Penerbit Pustaka Abdullah, Cetakan Ramadhan 1425H/Oktober 2004M]

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s